热门标签

皇冠最新登陆网址(www.hg108.vip):Hà Nội: Quyết nghị giao bổ sung hơn 2300 biên chế giáo viên năm học 2022-2023

时间:3周前   阅读:1

Telegram群组爬虫www.tg888.vip)是一个Telegram群组分享平台,飞机群组内容包括telegram群组索引、Telegram群组导航、新加坡telegram群组、telegram中文群组、telegram群组(其他)、Telegram 美国 群组、telegram群组爬虫、电报群 科学上网、小飞机 怎么 加 群、tg群等内容,为广大电报用户提供各种电报群组/电报频道/电报机器人导航服务。

Theo đó, HĐND TP quyết nghị điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp TP Hà Nội năm 2022, cụ thể: Tống biên chế là 116.420, bao gồm số biên chế viên chức theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của IIĐND TP là 114.059; bổ sung 2.361 biên chế theo Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị và Công văn 3887/BNV-TCBC ngày 12/8/2022 của Bộ Nội vụ.

Cùng đó, giao bổ sung 2.361 biên chế giáo viên năm học 2022-2023 cho Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận, huyện, thị xã, gồm: Giáo viên THPT 452 biên chế, giáo viên THCS 1.309 biên chế, giáo viên tiểu học 600 biên chế.

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên điều hành các nội dung liên quan thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp TP năm 2022 và giao bổ sung viên chức giáo viên năm học 2022-2023 

HĐND TP giao UBND TP tổ chức triển khai giao bổ sung biên chế giáo viên theo đúng Nghị quyết của HĐND TP, đảm bảo đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch; thực hiện quản lý, sử dụng hiệu quả số biên chế giáo viên được giao. Đồng thời, giao UBND TP chỉ đạo việc tuyển dụng giáo viên trong chỉ tiêu biên chế theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, vị trí việc làm, cơ cấu môn học theo từng bậc học; có giải pháp nâng cao mức tự chủ tài chính của cơ sở giáo dục công lập. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực sự nghiệp giáo dục, theo đó giảm biên chế viên chức hưởng lương từ NSNN, đảm bảo đúng chủ trương theo Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026. Biên chế dược giao bổ sung thực hiện từ tháng 9/2022.

HĐND TP cũng giao Thường trực HĐND TP, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND TP giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà trình bày Tờ trình của UBND TP

Trước đó, trình bày Tờ trình của UBND TP Hà Nội về nội dung này, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà cho hay, về đề xuất phân bổ biên chế, thực trạng biên chế viên chức giáo dục của TP Hà Nội cho thấy, năm học 2021-2022, tổng số viên chức ngành giáo dục của TP còn thiếu so với định mức cần do Bộ GD&DT quy định là 7.134 biên chế. Năm học 2022-2023, do thành lập trường mới, tăng lớp, tăng học sinh, số viên chức ngành giáo dục còn thiếu so với định mức là 3.131. Như vậy năm học 2022-2023, TP thiếu 10.265 biên chế viên chức, trong đó số giáo viên thiếu của bậc tiểu học là 3.436 người, bậc THCS là 3.135 người và bậc THPT là 1.311 người.

,

皇冠最新登陆网址www.hg108.vip)实时更新发布最新最快的皇冠最新登陆代理线路网址、皇冠最新登陆会员线路网址、皇冠最新备用登录网址、皇冠最新手机版登录网址。

,

Tổng số viên chức giáo viên được bổ sung là 2.361 biên chế, gồm giáo viên tiểu học 600 người, giáo viên THCS 1.309 người và giáo viên THPT 452 người. Trên cơ sở số biên chế giáo viên được bổ sung đối với từng bậc học theo Quyết định 72-QĐ/TW của Bộ Chính trị, UBND TP thực hiện bổ sung biên chế giáo viên theo quy định hiện hành.

Số lượng giáo viên được giao bổ sung trên cơ sở số lượng giáo viên bậc tiểu học, THCS và cơ cấu giáo viên bộ môn còn thiếu so với quy định của Bộ GD&ĐT, trước mắt ưu tiên cho các địa phương thiếu nhiều giáo viên để cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng dạy học kỳ 1 của năm học 2022-2023, cụ thể: Bổ sung số lượng lớn biên chế giáo viên cho nhóm 1, gồm các đơn vị có số lượng học sinh tăng mạnh, số lượng biên chế giáo viên được giao thiếu nhiều so với quy định của Bộ; bổ sung số lượng biên chế giáo viên tương ứng cho nhóm 2, gồm các đơn vị có số học sinh tăng, số biên chế giáo viên được giao so với quy định của Bộ thiếu ít hơn nhóm 1. Tạm thời chưa bổ sung biên chế giáo viên cho nhóm 3, gồm các đơn vị có số học sinh tương đối ổn định, số biên chế giáo viên tăng theo số lớp không nhiều, không có biến động lớn. Trong kế hoạch biên chế năm 2023, UBND TP, căn cứ tổng số biên chế viên chức được giao, tiếp tục cân đối, điều chỉnh biên chế giáo viên cho các đơn vị, báo cáo HĐND TP xem xét phê duyệt.

Sau khi được HĐND TP phê duyệt, UBND TP sẽ phân bổ 2.361 biên chế trên cho các quận, huyện, thị xã, Sở GD&ĐT; đồng thời yêu cầu các đơn vị sử dụng số biên chế được giao bổ sung một cách hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo có số dư biên chế viên chức để thực hiện mục tiêu tinh giản 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách trong giai đoạn 2022-2026 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội Duy Hoàng Dương trình bày báo cáo thẩm tra

Trình bày báo cáo thẩm tra về nội dung này, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội Duy Hoàng Dương khẳng định: Ban Pháp chế HĐND TP đồng ý với Tờ trình của UBND TP về điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp TP Hà Nội năm 2022 và giao bổ sung viên chức giáo viên năm học 2022-2023 với những nội dung trọng tâm: Thống nhất bổ sung 2.361 biên chế viên chức vào tổng biên chế sự nghiệp TP Hà Nội; tổng biên chế sự nghiệp TP năm 2022 được điều chỉnh là 116.420 biên chế. Đồng thời, thống nhất với nguyên tắc phân bổ và số lượng biên chế được bổ sung đối với từng bậc học, của từng địa phương phân chia theo 3 nhóm đối tượng trên cơ sở mức độ nhu cầu bổ sung biên chế.

Biên chế giáo viên phân bổ giao bổ sung cho các đơn vị cơ bản đã đảm bảo cân đối về tỷ lệ còn thiếu giữa các cấp học, đồng thời quan tâm bổ sung cho các địa phương có tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, số học sinh nhiều, biên chế giáo viên thiếu với số lượng lớn. Đối với các địa phương có số lượng học sinh tương đối ổn định, tỷ lệ số giáo viên còn thiếu theo định mức ít hơn so các địa phương khác thuộc nhóm 1, nhóm 2 thì trước mắt chưa thực hiện giao bổ sung biên chế trong năm học 2022-2023.

Thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp theo đề xuất của UBND TP, Ban Pháp chế cũng đề nghị UBND TP báo cáo giải trình làm rõ hơn về số lượng, tỷ lệ biên chế giáo viên còn thiếu, tỷ lệ biên chế giáo viên sau khi được giao bổ sung để làm căn cứ, nguyên tắc phân chia thành 3 nhóm đối tượng đơn vị theo Tờ trình 274/TTr-UBND ngày 26/8/2022 của UBND TP; đồng thời rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND TP và đảm bảo chính xác về số liệu giao bổ sung biên chế giáo viên tới từng đơn vị. Sau khi HĐND TP thông qua Nghị quyết, đề nghị UBND TP chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu.

上一篇:usdt官网(www.trc20.vip):小米投影仪mini参数一般,适合露营使用

下一篇:韩国女子围甲特写:妈妈的力量&少女的奇迹

网友评论